برگزاری جلسه کمیته تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبار های اموال تملیکی استان یزد

برگزاری جلسه کمیته تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در انبار های اموال تملیکی استان یزدبا توجه به اینکه بخشی از کالاهای موجود در انبارهای کالاهای مظنون به قاچاق اموال تملیکی شامل کالاهای سنواتی و بعضاً رسوبی می باشد ، کمیسیون استان نظر به اهمیت موضوع و تأکیدات ستاد مرکزی ، تشکیل جلسه داد. در این جلسه مدیر اموال تملیکی استان با  ارائه گزارشی در خصوص آخرین وضعیت کالاهای موجود در انبار ، مبلغ فروش کالاها به شرط صادرات  در استان رادر 4 ماهه نخست سالجاری 9میلیارد ریال و همچنین مبلغ کالاهای انهدامی را بالغ بر 5میلیارد ریال عنوان نمود. در ادامه ضمن تبادل نظر اعضاء مصوب گردید تا دو هفته آتی وضعیت کالاهای مشمول تبصره 2ماده53 قانون و کالاهای موضوع فروش به شرط صادرات مشخص گردد همچنین کالاهای مکشوفه موضوع ماده18 مکرر قانون در اولین جلسه انهدام ، به چرخه امحاء سپرده شود.